OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA  portalu

www.bookandwalk.pl należącego do

BOOK AND WALK KFT.

(dalej: „Regulamin”)

1. DEFINICJE

1.1. „Regulamin”: zawiera warunki użytkowania  Strony internetowej lub korzystania z praw do Treści cyfrowych oraz warunki zakupu Towarów  na portalu internetowym pod adresem http://www.bookandwalk.pl/  obsługiwanym przez Usługodawcę; jest wiążący zarówno dla osób zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych, które zawierają Umowę z Usługodawcą.

2.3. „Strona internetowa”: portal internetowy pod adresem http://www.bookandwalk.pl/  obsługiwany przez Usługodawcę.

1.3. „Usługodawca”: Book and Walk Kft. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa węgierskiego (1092 Budapeszt, ulica Erkel 9/1), zarejestrowana w węgierskim Rejestrze Spółek pod numerem 01-09-963443, www.bookandwalk.pl, e-mail: info@bookandwalk.pl.

1.4. „Odwiedziający”: osoba odwiedzająca Stronę internetową.

1.5. „Uprawniony”: osoba zarejestrowana na Stronie internetowej (np. autor, wydawca, redaktor, tłumacz, itp.), która przyznaje Usługodawcy prawo do korzystania z treści chronionych prawem autorskim na Stronie internetowej.

1.6. „Kupujący”: osoba niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2014r. poz. 1171), zarejestrowana na Stronie internetowej, która na Stronie internetowej nabywa Treści cyfrowe lub Towary, bądź korzysta z jednej z płatnych usług dostępnych na Stronie internetowej.

1.7. „Umowa”: pisemne porozumienie zawarte przez Usługodawcę z Uprawnionym lub porozumienie zawarte za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez Usługodawcę z Kupującym za pośrednictwem Strony internetowej, które zawiera indywidualne warunki korzystania ze Strony internetowej lub z praw do Treści cyfrowych oraz warunki zakupu Towarów za pośrednictwem  Strony internetowej.

1.8. „Treści cyfrowe”: utwory chronione prawem autorskim wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, udostępnione przez Usługodawcę na Stronie internetowej, za pomocą aplikacji do czytania, do pobrania i wykorzystania (np. e-booki, e-magazyny, audiobooki, animacje, albumy, fotografie, grafiki wektorowe, materiały do e-learningu).

1.9. „Towary”:  sprzedawane przez Usługodawcę tablety i czytniki e-booków służące do wyświetlania Treści cyfrowych oraz dodatkowe wyposażenie do nich. 

1.10. „Ocena”: usługa świadczona na rzecz Kupujących, mająca na celu umożliwienie zaopiniowania Treści cyfrowych i Towarów.

1.11. „Wyszukiwanie”: usługa świadczona na rzecz Odwiedzających i Kupujących, mająca na celu umożliwienie wyszukiwania i wyświetlania na Stronie internetowej Treści cyfrowych i Towarów na podstawie haseł, kategorii i innych kryteriów.

1.12. „Wgląd”: możliwość obejrzenia fragmentu danej Treści cyfrowej.

1.13. „Lista prezentów”: zestawienie produktów cyfrowych lub fizycznych, które osoba zarejestrowana chciałaby otrzymać w prezencie z oferty Usługodawcy.

1.14. „Podaruj w prezencie”: Zarejestrowany użytkownik serwisu może podarować w prezencie ebooka innemu zarejestrowanemu użytkownikowi, niezarejestrowanej osobie fizycznej i prawnej. Obdarowana osoba otrzyma powiadomienie z adresu e-mail zarejestrowanego użytkownika..

1.15. „Karta doładowująca”: środek płatniczy zastępujący pieniądze.

1.16. „Obdarowanie”: nabycie przez zarejestrowanego Odwiedzającego Karty doładowującej lub Treści cyfrowej czy Towaru. Obdarowany nie musi być zarejestrowanym Użytkownikiem.

1.17. „Zakup in-app”: zakup przeprowadzony w ramach oprogramowania mobilnego na urządzeniach mobilnych (smarfon, tablet).

1.18. „KC”: Ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.19. „PA”: Ustawa z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

1.20. „UElek”: Ustawa z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr. 144, poz. 1204 ze zm.).

2. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

2.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron stosunku prawnego powstałego pomiędzy Usługodawcą a Uprawnionym lub Kupującym, korzystającymi ze Strony internetowej.

2.2. Właścicielem Strony internetowej jest Usługodawca.

2.3. Przesyłanie Treści cyfrowych na Stronę internetową oraz zakup Towarów lub pobranie Treści cyfrowych ze Strony internetowej odbywa się na podstawie Umów zawartych przez Usługodawcę z Uprawnionym lub Kupującym (umowy indywidualne).

2.4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umów, chyba że postanowienia Umów przewidują odmiennie, wraz z podpisaniem Umowy treść Regulaminu należy uznać za znaną i zaakceptowaną.

2.5. Strony akceptują korespondencję zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej jako oficjalną formę powiadomień w przypadku złożenia zamówienia, potwierdzenia zamówienia, zmiany zamówienia, itp. Przechowywanie ww. informacji jest obowiązkiem obu stron. O wszelkich zmianach i błędach Strony, stosownie do swoich możliwości, powinny powiadamiać się jak najszybciej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zmiany adresu korespondencyjnego i adresu e-mail Uprawnionego lub Kupującego, jeżeli nie został o tych zmianach uprzednio powiadomiony oraz za konsekwencje błędów technicznych wynikłych z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (usługodawca pocztowy, dostawca internetowy).

2.6. W celu użytkowania Strony internetowej niezbędne jest posiadanie przez Uprawnionego lub Kupującego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, programu do jej przeglądania oraz połaczenie z siecią Internet. Koszty pobrania danych ze Strony Internetowej ponosi Uprawniony lub Kupujący.

2.7. Warunkiem korzystania ze Strony internetowej, w szczególności dokonania zamówienia i zakupu Towaru, zamówienia i zakupu praw do korzystania z  Treści cyfrowej jest założenie przez Kupującego lub Uprawnionego indywidualnego konta, aktywacja lub zalogowanie się na indywidualnym koncie, zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja treści Regulaminu. W celu założenia indywidualnego konta, Kupujący lub Uprawniony powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej e-mail, podać dane osobowe wymienione w formularzu rejestracyjnym oraz wybrać nazwę użytkownika i hasło. Założenie indywidualnego konta jest dobrowolne i bezpłatne.

2.8. W przypadku osób fizycznych do założenia indywidualnego konta niezbędne jest posiadanie co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnej, w tym ukończenie 13 lat. Do zakupu Towaru lub zamówienia praw do korzystania z Treści cyfrowych przez osoby fizyczne, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby, które ukończyły 13 lat i nie ukończyły 18 lat) wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.

2.9. Odwiedzający mają dostęp do Strony internetowej również spoza terytorium Reczypospolitej Polskiej, jednakże Usługodawca może ograniczyć korzystanie z niektórych usług za pośrednictwem Strony internetowej, w tym zawieranie Umów z Kupującymi lub Uprawnionymi, jeżeli ich adresy IP pochodzić będą z krajów, gdzie Usługodawca nie ma uprawnień do sprzedaży Towarów lub do udostępniania praw do korzystania z Treści cyfrowych.

3. INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH

3.1. Wyświetlanie Treści cyfrowych jest możliwe po zawarciu przez Kupującego Umowy o korzystanie z praw do Treści cyfrowych za pośrednictwem Strony Internetowej, w następujący sposób:

3.1.1. za pomocą czytników e-book obsługujących format .mobi oraz .epub, lub

3.1.2. na urządzeniach końcowych typu tablet i telefon mobilny: iPhone, iPad, Ipod Touch, Android, lub

3.1.3. za pomocą przeglądarki internetowej na urządzeniach końcowych: PC (komputery stacjonarne i przenośne), MAC, iPhone, iPad, Android.

3.2. Wyświetlanie Treści cyfrowych w sposób, o którym mowa w punkcie 3.1.1. powyżej (tj. za pomocą czytnika e-book) jest możliwe po przeniesieniu na czytnik e-book Treści cyfrowej w formie pliku z rozszerzeniem .mobi lub .epub. Plik ten należy pobrać ze Strony internetowej na inne urządzenie końcowe z dostępem do internetu (np. komputer PC stacjonarny lub przenośny) i z zainstalowaną przeglądarką internetową. Po nabyciu praw do korzystania z Treści cyfrowych za pośrednictwem Strony Internetowej, Kupujący  w zakładce „Twoja półka”, za pomocą przycisku „Czytanie” wybiera e-book, który ma być wyświetlony, a następnie wybiera opcję „Pobranie pliku .mobi lub .epub”. Rozpoczęcie pobierania nastąpi automatycznie. Po pobraniu pliku na urządzenie końcowe z dostępem do internetu należy przenieść (skopiować) plik na czytnik e-book za pomocą kabla USB.

3.3. Wyświetlanie Treści cyfrowych w sposób, o którym mowa w punkcie 3.1.2. powyżej (tj. na urządzeniach końcowych typu tablet i telefon mobilny) wymaga pobrania ze Strony internetowej i zainstalowania na urządzeniu końcowym Kupującego aplikacji umożliwiającej wyświetlanie Treści cyfrowych (dalej: „Aplikacja”). Usługodawca umożliwia Kupującemu bezpłatne pobranie ze Strony Internetowej Aplikacji i jej zainstalowanie na urządzeniu końcowym.

3.3.1. Usługodawca umożliwia pobranie trzech rodzajów Aplikacji ze względu na rodzaj systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący:

3.3.1.1.  Usługodawca udostępnia do pobrania Aplikację przeznaczoną dla użytkowników urządzeń końcowych z systemem operacyjnym iOS. Aplikacja jest kompatybilna z urządzeniami końcowymi typu iPhone, iPad oraz iPod touch. Aplikacja jest dostępna w języku polskim.

3.3.1.2. Usługodawca udostępnia do pobrania Aplikację przeznaczoną dla użytkowników urządzeń końcowych z systemem operacyjnym Microsoft Windows. Aplikacja jest dostępna w języku polskim.

3.3.1.3. Usługodawca udostępnia do pobrania Aplikację przeznaczoną dla użytkowników urządzeń końcowych z systemem operacyjnym Android. Aplikacja jest dostępna w języku polskim.

3.3.2. W celu pobrania i prawidłowego działania Aplikacji konieczne jest posiadanie przez Kupującego urządzenia końcowego spełniającego poniższe minimalne wymagania:

3.3.2.1. Połączenie z siecią Internet.

3.3.2.2. Zainstalowana przeglądarka stron www.

3.3.2.3. W przypadku rodzaju Aplikacji, o którym mowa w punkcie 3.3.1.1. powyżej: system operacyjny iOS wersja 5.1.1 lub nowsza. Pobranie tego rodzaju Aplikacji odbywa się za pośrednictwem serwisu Apple Store (http://store.apple.com) i wymaga posiadania oprogramowania iTunes.

3.3.2.4. W przypadku rodzaju Aplikacji, o którym mowa w punkcie 3.3.1.2. powyżej: system operacyjny Microsoft Windows wersja 8 lub nowsza, procesora x86, x64 lub ARM, minimum 256 MB pamięci RAM. Pobranie tego rodzaju Aplikacji odbywa się za pośrednictwem serwisu Microsoft (http://apps.microsoft.com).

3.3.2.5. W przypadku rodzaju Aplikacji, o którym mowa w punkcie 3.3.1.3. powyżej: system operacyjny Android wersja 2.2 lub nowsza. Pobranie tego rodzaju Aplikacji odbywa się za pośrednictwem serwisu Google Play (https://play.google.com/store). W tym celu niezbędne jest posiadanie zarejestrowanego konta użytkownika w serwisie Google.

3.3.3. Pobranie Aplikacji i jej zainstalowanie na urządzeniu końcowym przez Kupującego jest równoznaczne z zawarciem umowy dotyczącej praw do korzystania z Aplikacji pomiędzy Usługodawcą a Kupującym.

3.3.4. Kupujący pobierający Aplikację na urządzenie końcowe jest związany warunkami użytkowania serwisów, o których mowa w punkcie 3.3.2.3.-3.3.2.5. powyżej, za pośrednictwem których następuje pobranie Aplikacji.

3.4. Wyświetlanie Treści cyfrowych w sposób, o którym mowa w punkcie 3.1.3. powyżej (tj. za pomocą przeglądarki internetowej) wymaga połączenia z siecią Internet oraz zainstalowanej przeglądarki stron www (Internet Explorer, Opera, Google Chrome lub Mozilla Firefox). Po nabyciu praw do korzystania z Treści cyfrowych za pośrednictwem Strony Internetowej, Kupujący w zakładce „Twoja półka”, za pomocą przycisku „Czytanie” wybiera e-book, który ma być wyświetlony, a następnie wybiera opcję „Czytanie w przeglądarce internetowej”.

 

3.5. Treści cyfrowe pobrane ze Strony internetowej nie są chronionie za pomocą systemu ochrony praw autorskich Adobe DRM. Oznacza to, że Kupujący celem wyświetlenia Treści cyfrowych nie ma obowiązku pobrania aplikacji Adobe Digital Editions i rejestrowania konta Adobe ID.

 

4. FUNKCJONALNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH

 

4.1.Treści cyfrowe udostępniane przez Usługodawcę na Stronie internetowej do pobrania i korzystania na polach eksploatacji określonych w punkcie 5.1.2.2., są chronione za pomocą algorytmów DRM opracowanych przez Usługodawcę, które mają za zadanie utrudnienie nieuprawnionego dostępu do treści. Treści cyfrowe pobrane ze Strony internetowej nie są chronionie za pomocą systemu ochrony praw autorskich Adobe DRM.

 

4.2. Usługodawca udostępnia Treści cyfrowe Kupującemu po zawarciu przez Kupującego Umowy o korzystanie z praw do Treści cyfrowych za pośrednictwem Strony, celem pobrania i zapisania Treści cyfrowych na urządzenie końcowe, w formacie .mobi oraz .epub, bądź celem pobrania i wyświetlenia Treści cyfrowych w przeglądarce internetowej na urządzeniu końcowym.

 

4.2.1. Format .epub, będący otwartym standardem opartym na języku XML, umożliwia wyświetlanie Treści cyfrowej z zastosowaniem aktywnych łączy, zakładek oraz aktywnego spisu treści. Treść cyfrowa zapisana w formacie .epub nie jest podzielona na strony, ponadto posiada możliwość dopasowania wielkości czcionki do wielkości ekranu.

4.2.2. Treść cyfrowa w formacie .mobi jest przeznaczona do wyświetlania na urządzeniach końcowych (czytnikach e-book) typu Kindle.

 

5. USŁUGI

5.1. Korzystanie z niektórych usług na Stronie internetowej jest możliwe wyłącznie za opłatą, na podstawie Umowy.

5.1.1. Przesyłanie

5.1.1.1. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Uprawnionym dotycząca udzielenia Usługodawcy praw do korzystania na Stronie internetowej  z Treści cyfrowych Uprawnionego zostaje zawarta na czas określony od dnia, w którym Uprawniony przyjmie ofertę Usługodawcy na korzystanie z praw do Treści cyfrowej na Stronie internetowej,  do dnia kiedy Uprawniony utraci możliwość zapewnienia Usługodawcy prawa do korzystania. Udostępnienie Treści cyfrowej do korzystania na Stronie internetowej może nastąpić dopiero po zawarciu Umowy.

5.1.1.2. Usługodawca ma prawo do odmowy, lub zaprzestania udostępniania do korzystania takiej Treści cyfrowej, który narusza obowiązujące przepisy prawa, bądź gdy w jednostronnej ocenie Usługodawcy:

5.1.1.2.1. Treść cyfrowa godzi w moralność publiczną, lub jest niewłaściwa ze względów politycznych lub ekonomicznych, bądź nie da się pogodzić z ideą i profilem działalności Usługodawcy lub Strony internetowej,

5.1.1.2.2. Treśc cyfrowa naruszyłaby bezpośrednio lub pośrednio interesy gospodarcze Usługodawcy,

5.1.1.2.3. udostępnienie do korzystania jest niemożliwe z przyczyn technicznych lub ze względu na rozmiar Treści cyfrowej,

5.1.1.2.4. Treść cyfrowa narusza przepisy PA,

5.1.1.2.5. Treści cyfrowa narusza dobra osobiste osób trzecich,

5.1.1.2.6. wykorzystanie Treści cyfrowej jest utrudnione lub ograniczone ze względu na prawa osób trzecich,

5.1.1.2.7. udostępnienie do korzystania naruszyłoby postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.1.1.3. W przypadkach, o których mowa w ustępie 5.1.1.2. Usługodawca nie jest zobowiązany do upublicznienia Treści cyfrowej nawet wówczas, jeżeli doszło już do zawarcia Umowy. Uprawniony nie może dochodzić w związku z tym żadnych roszczeń odszkodowawczych wobec Usługodawcy.

5.1.1.4. Usługodawca może upublicznić Treść cyfrową pod warunkiem, że   Uprawniony przedstawi prawomocną decyzję właściwego organu administracji lub orzeczenie sądu, bądź oświadczenie Uprawnionego, że w przypadku upublicznienia Treści cyfrowej nie będzie ono naruszało postanowień PA. W takim przypadku do czasu przekazania ww. dokumentów Usługodawca nie ma obowiązku upublicznienia Treści cyfrowej nawet wówczas, jeżeli doszło już do zawarcia Umowy. Uprawniony nie może dochodzić w związku z tym żadnych roszczeń odszkodowawczych wobec Usługodawcy.

5.1.1.5. Usługodawca przechowuje wszystkie dokumenty i dane otrzymane od Uprawnionego celem wykonania Umowy łącznie z Umową przez cały czas trwania ochrony.

5.1.1.6. Uprawniony ma obowiązek przesłać Usługodawcy Treść cyfrową drogą elektroniczną (e-mail).

5.1.1.7. Uprawniony zapewnia Usługodawcy przez cały czas trwania ochrony prawa autorskiego  w granicach terytorialnych państw członkowskich Unii Europejskiej poniższe prawa do korzystania z Treści cyfrowej:

5.1.1.7.1. Wyłączne lub niewyłączne prawo do dystrybucji Treści cyfrowej przez Usługodawcę po jego udostępnieniu do pobrania,

5.1.1.7.2. Wyłączne lub niewyłączne prawo do zwielokrotniania przez Usługodawcę Treści cyfrowej poprzez jego kopiowanie z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych,

5.1.1.7.3.  Wyłączne lub niewyłączne prawo do dystrybucji Treści cyfrowej przez Usługodawcę,

5.1.1.7.4. Wyłączne lub niewyłączne prawo do przetwarzania utworu poprzez jego tłumaczenie,

5.1.1.7.5. Niewyłączne prawo do przechowywania Treści cyfrowej przez Usługodawcę za pomocą narzędzi elektronicznych.

5.1.1.8. Uprawniony wyraża zgodę na przekazywanie przez Usługodawcę na rzecz osób trzecich praw do korzystania z Treści cyfrowej, zapewnionych przez niego Usługodawcy w myśl i w zakresie ustępu 5.1.1.7.

5.1.2. Pobieranie

5.1.2.1. Do pobierania Treści cyfrowych ze Strony internetowej niezbędna jest rejestracja na Stronie internetowej. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Kupującym zostaje zawarta na czas określony od dnia, w którym zamówienie Kupującego  na Treść cyfrową udostępnioną do pobrania na Stronie internetowej zostanie zaakceptowane przez Usługodawcę, do dnia, do którego Usługodawca może zapewnić Kupującemu prawa do korzystania nabyte na podstawie Umowy z Uprawnionym z zastrzeżeniam ustępu 7.2.6. i 7.2.7. poniżej. Pobranie może nastąpić dopiero po zawarciu Umowy i dokonaniu przez Kupującego płatności za Treść cyfrową.

5.1.2.2. Usługodawca zapewnia Kupującemu na czas trwania Umowy bez ograniczeń terytorialnych poniższe prawa do korzystania z Treści cyfrowej:

5.1.2.2.1. Wyłączne prawo do powielania przez Kupującego Treści cyfrowej poprzez jego kopiowanie z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (pobranie),

5.1.2.2.2. Niewyłączne prawo do przechowywania Treści cyfrowej przez Kupującego za pomocą narzędzi elektronicznych.

5.1.2.3. Kupujący nie może w części ani w całości modyfikować Treści cyfrowej lub ich tłumaczyć, nie może sporządzić z nich materiału filmowego, video ani matierału dźwiękowego. Kupujący jest uprawniony wyłącznie do korzystania z Treści cyfrowej na polach eksploatacji, w czasie i w zakresie określonych w ustępie 5.1.2.2.

5.1.3. Zakup Towaru oraz nabycie praw do korzystania z Treści cyfrowej

5.1.3.1. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Kupującym  na zakup Towaru zostaje zawarta na czas określony od dnia, w którym zamówienie Kupującego na Towar ofertowany na sprzedaż przez Usługodawcę zostanie zaakceptowane przez Usługodawcę i Kupujący zapłaci cenę zakupu, do dnia, do którego obowiązuje gwarancja udzielona przez Usługodawcę Kupującemu z zastrzeżeniem ustępu 7.2.6. poniżej. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Kupującym na podstawie której ten ostatni nabywa prawo do korzystania z Treści cyfrowej zostaje zawarta na czas określony od dnia, w którym zamówienie Kupującego na Treść cyfrową oferowaną przez Usługodawcę zostanie zaakceptowane przez Usługodawcę do dnia, do którego Usługodawca może zapewnić Kupującemu prawa do korzystania nabyte na podstawie Umowy z Uprawnionym z zastrzeżeniem ustępu 7.2.6. i 7.2.7. poniżej.

5.1.3.2. Zamówienie na Towar lub Treść cyfrową podlega automatycznej weryfikacji (akceptacji) przez Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego podczas rejestracji. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o przyjęciu zamówienia na Towar lub Treść cyfrowądo realizacji oznacza, iż zamówienie na Towar lub Treść cyfrową zostało złożone prawidłowo i jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

5.1.3.3. W celu zakupu Towaru lub w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej za pośrednictwem Strony internetowej, Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za dany Towar lub Treść cyfrową w sposób określony w § 5 niniejszego Regulaminu.

5.1.3.4. Usługodawca przechowuje wszystkie dokumenty i dane otrzymane od Kupującego celem wykonania Umowy przez okres 5 lat od rozwiązania Umowy. 

6. RĘKOJMIA

6.1. Uprawniony gwarantuje, że Treść cyfrowa przekazana w myśl ustępu 5.1.1 niniejszego Regulaminu Usługodawcy do korzystania nie narusza przepisów prawa, w szczególności przepisów PA, ani nie narusza dóbr osobistych osób trzecich, praw do znaku towarowego i ochrony danych osobowych. Uprawniony gwarantuje także, że osobom trzecim nie przysługuje prawo, które ograniczałoby lub uniemożliwiało korzystanie z Treści cyfrowej, w szczególności prawa autorskie lub prawa pokrewne, a jeżeli tak, to osoba trzecia korzystająca z ochrony ww. praw wyraziła zgodę i wydała zezwolenia niezbędne do upublicznienia i korzystania z Treści cyfrowej.

6.2. Jeżeli Uprawniony naruszy zobowiązania z tytułu rękojmi wynikające z niniejszego Regulaminu, bądź oświadczenia złożone przez niego okażą się następnie nieprawdziwe, ponosi on pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy, gdy osoba trzecia wystąpi wobec Usługodawcy z roszczeniem odszkodowawczym lub innym żądaniem (np. grzywna, itp.). Dotyczy to również naprawy błędnej lub niezgodnej z prawem Treści cyfrowej, publikacji sprostowania, bądź naprawienia szkody wynikającej z innych przyczyn.

7. WYNAGRODZENIE, OBNIŻKI, WARUNKI PŁATNOŚCI, FAKTUROWANIE

7.1. Pobieranie

7.1.1. Uprawniony ma prawo do wynagrodzenia z tytułu Treści cyfrowych udostępnionych do korzystania przez Usługodawcę i pobranych przez Kupujących. Jeżeli strony nie uzgodnią inaczej, Usługodawca jest zobowiązany zapłacić Uprawnionemu wynagrodzenie przysługujące mu z tytułu pobranych Treści cyfrowych, wyszczególnionych w udostępnionym Uprawnionemu miesięcznym rozliczeniu, na podstawie faktury wystawionej przez Uprawnionego po upływie danego miesięcznego okresu rozliczeniowego z terminem zapłaty wynoszącym 8 dni kalendarzowych, bądź na podstawie Umowy. W przypadku opóźnienia, Usługodawca jest zobowiązany zapłacić Uprawnionemu odsetki za opóźnienie w wysokości określonej w art.  481 Kodeksu cywilnego.

7.1.2. Usługodawca ma prawo potrącić z roszczenia Uprawnionego jakiekolwiek własne roszczenie wynikające z umowy.

 

7.2. Zakup Towarów i praw do korzystania z  Treści cyfrowych

7.2.1. Usługodawca umieszcza na Stronie internetowej ceny detaliczne brutto Treści cyfrowych i Towarów. Informacje o Treściach cyfrowych i Towarach podane na Stronie internetowej, w szczególności ich opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.  Jeżeli strony nie uzgodnią inaczej, cenę zakupu Treści cyfrowych i Towarów Kupujący uiszcza w momencie złożenia zamówienia a wydanie Towaru lub udostępnienie Treści cyfrowej do pobrania następuje po uiszczeniu zapłaty przez Kupującego z zastrzeżeniem ustępu 7.2.7. poniżej.

7.2.2. Do złożenia zamówienia i dokonania zakupów konieczna jest rejestracja na Stronie internetowej. Kupujący używając wybranej przez siebie nazwy użytkownika i hasła wchodzi do sklepu internetowego, gdzie składa zamówienie wkładając Treści cyfrowe lub Towary do koszyka. Wysłanie przez Kupujacego zamówienia Towaru lub Treści cyfrowej stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą odpowiednio umowy sprzedaży Towaru lub umowy na korzystanie z praw do Treści cyfrowej, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę uważa się za zawartą z momentem prawidłowego złożenia zamówienia oraz otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem wszystkich istotnych warunków zamówienia Towaru lub Treści cyfrowej. W trakcie realizacji zamówienia Kupujący nie ma możliwości modyfikacji danych zawartych w treści zamówienia Towaru lub Treści cyfrowej, w  tym sposobu płatności, adresu i formy przesyłki. Treści cyfrowe lub Towary są dostarczane zgodnie z danymi podanymi w trakcie rejestracji.

7.2.3. Po potwierdzeniu przez Usługodawcę w drodze wiadomości e-mail wszystkich istotnych warunków zamówienia Towaru lub Treści cyfrowej Kupujący dokonuje płatności za Towary lub Treści cyfrowe zamówione za pośrednictwem Strony internetowej w następujący sposób:

a./ za pomocą karty płatniczej VISA lub MasterCard lub

b./ przelewem na rachunek (przedpłata) przy czym rachunek i dane do przelewu Kupujący otrzyma  na podany w trakcie rejestracji adres e-mail lub

c./ on-line za pośrednictwem dostawców systemu płatności, w szczególności takich jak: PayU S.A., YetiPay Sp. z o.o. lub

d./ za pośrednictwem systemu In App.

Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za płatności dokonywane za pośrednictwem karty płatniczej VISA lub MasterCard lub In App, a także za pośrednictwem dostawców systemu płatności wybranych przez Kupującego, a także za obsługę procesu reklamacyjnego związanego z płatnościami dokonywanymi w powyższy sposób.

W przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni zamówienie Towaru lub Treści cyfrowej zostaje anulowane.

7.2.4. Dostawa Towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu Towaru sposób. Informacje na temat kosztów dostawy Towaru oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy są dostępne na Stronie internetowej. Dostawa Towaru ograniczona jest wyłącznie do terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, chyba że oferta dotycząca danego Towaru zawiera informację, iż dostawa możliwa jest do państwa leżącego poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej. W takiej sytuacji cena za zamówiony Towar ulegnie zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych.

7.2.5. Zamówienie Kupującego na Treści cyfrowe zostanie zrealizowane nie później niż w ciagu 48 godzin od momentu otrzymania należnego Usługodawcy wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ustępu 7.2.7. poniżej. Zamówienie Kupującego na Towar zostanie zrealizowane nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym Usługodawca otrzyma należne wynagrodzenie. Dostawa Towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.

7.2.6. Konsument bez usadanienia ma prawo w ciągu 14 dni odstąpić od Umowy. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy następuje przez poinformowanie Usługodawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik numer 1 do Regulaminu. Prawo do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik albo po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o korzystanie z praw do Treści cyfrowej. Prawo do ostąpienia odnosi się wyłącznie do Towarów, które zostaną zwrócone Usługodawcy nierozpakowane, bądź rozpakowane ale z kompletnym opakowaniem fabrycznym, w nienagannym stanie. W przypadku zwrotu Towaru, dokonanego za pośrednictwem poczty lub kuriera Usługodawca zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane płatności tytułem zakupu Towaru, w tym koszty dostarczenia Towaru w ciągu 14 dni liczonych od dnia następującego po zwrotnym dostarczeniu Towaru Usługodawcy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Konsument ma obowiązek odesłać Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował go o odstąpieniu od Umowy. Towar należy zwrócić na adres: [...]. Koszt opakowania i bezpośredniego zwrotu Towaru ponosi Konsument.

7.2.7. Konsument złoży Usługodawcy wyraźne oświadczenie, iż życzy sobie udostępnienia zamówionej Treści cyfrowej i zamierza rozpocząć korzystanie z niej przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy zawartej za pośrednictwem Strony internetowej z Usługodawcą. W takiej sytuacji traci prawo do odstąpienia od Umowy na korzystanie z Treści cyfrowej. Momentem rozpoczęcia korzystania z zamówionej Treści cyfrowej  jest moment udostępnienia Konsumentowi Treści cyfrowej przez Usługodawcę, umożliwiające Konsumentowi pobranie Treści cyfrowej na urządzenie końcowe. W przypadku braku oświadczenia Konsumenta jak powyżej, Usługodawca udostępni Konsumentowi zamówioną Treść cyfrową dopiero po upływie 14 dni od zawarcia Umowy za pośrednictwem Strony internetowej.

7.2.8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku umowy:

a./ o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w tym Treści cyfrowych, jeżeli ich dostarczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstapienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy,

b./ o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczeciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

c./ w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

d./ o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjatkiem umowy o prenumeratę.

7.2.9.  Usługodawca udziela 12-miesięcznej, liczonej od dnia przekazania Towaru Kupującemu, gwarancji na Towary, chyba że producent  wprowadził produkt do obrotu w Polsce z dłuższym terminem gwarancji lub w ogóle nie udzielił gwarancji. Usługodawca w każdym przypadku uwzględnia okres gwarancji wyznaczony przez producenta i dołącza do Towaru kartę gwarancyjną producenta w języku polskim. Usługodawca dołącza do każdego produktu materiał informacyjny zapewniony przez producenta lub sprzedawcę hurtowego w języku polskim. Do odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).

7.3. Z obniżek obowiązujących na Stronie internetowej można skorzystać tylko przez określony czas. Uprawniony lub Kupujący ma prawo do obniżki, jeżeli zakupi Towar, bądź pobierze lub wstawi Treść cyfrową w okresie ustalonym w Umowie.

7.4. Usługodawca zastrzega prawo do stosowania w określonym czasie indywidualnych cen w odniesieniu do niektórych usług, Towarów lub Treści cyfrowych.

7.5. Usługodawca jest zobowiązany poinformować Uprawnionych o zmianach Regulaminu na co najmniej 15 dni kalendarzowych przed wejściem zmian w życie przez umieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na Stronie internetowej oraz przez wysłanie Uprawnionym informacji nt. zmian Regulaminu bezpośrednio na wskazany przez nich podczas rejestracji adres e-mail. Postanowienia nowego Regulaminu stosuje się do Umów zawartych w trakcie obowiązywania  poprzedniej wersji Regulaminu, jeżeli Usługodawca umieści tekst jednolity nowego Regulaminu na Stronie internetowej oraz wyśle jego tekst w formie wiadomości e-mail drugiej stronie Umowy, a strona ta nie wypowie Umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.

8. REKLAMACJE

8.1. W przypadku, gdy Treść cyfrowa w całości lub w części została wadliwie zamieszczona na Stronie internetowej przez Usługodawcę, a Uprawniony zawiadomił niezwłocznie Usługodawcę o niewłaściwym wykonaniu świadczenia, Uprawniony ma prawo w poniższej kolejności:

8.1.2. żądać zgodnego z Umową zamieszczenia Treści cyfrowej na Stronie internetowej w określonym czasie, a jeżeli to nie jest możliwe

8.1.3. żądać usunięcia Treści cyfrowej ze Strony internetowej.

8.2. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Treści cyfrowej lub Towaru bez wad.

8.3. W przypadku, gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną, Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego w zakresie określonym w KC. W przypadku wad Towaru Konsument jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie jednego roku, licząc od dnia stwierdzenia wady Towaru.

8.4. W przypadku, gdy Treść cyfrowa ma wadę prawną lub usterki, Usługodawca i Uprawniony odpowiadają jako licencjodawca, twórca lub uprawniony z praw autorskich w zakresie określonym w PA.

8.5. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: info@bookandwalk.pl.

Reklamacja powinna zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające oraz żądanie Kupującego, Uprawnionego lub Odwiedzającego.

8.6. W razie braków w treści reklamacji, skutkujacych brakiem możliwości rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca wezwie zgłaszającego reklamację do uzupełnienia jej treści w wyznaczonym terminie.

8.7. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej wpływu na wskazany powyżej adres e-mail. Usługodawca poinformuje zgłaszającego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia.

8.8. Konsumentowi przysługuje prawo pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a./ poprzez mediacje wojewódzkich inspektorów inspekcji  handlowej,

b./ przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej

na podstawie wniosku złożonego przez Konsumenta do ww. instytucji.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Dane udostępniane Usługodawcy przez Uprawnionych lub Kupujących w związku z wykonaniem Umowy, Usługodawca ma prawo wykorzystywać jedynie zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniami Umowy zawartej przez strony. Usługodawca jest administratorem zbioru danych osobowych w rozumieniu tych ustaw.

9.2. Usługodawca zapewnia, iż dane osobowe, o których mowa w ustępie 9.1. powyżej, będą przetwarzane wyłacznie dla celów relizacji Umowy, a także dla celów marketingowych i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że Uprawniony lub Kupujący wyrazi na to zgodę.

10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

10.1.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, wiarygodność, niewadliwe funkcjonowanie, kompletność, przydatność do określonego celu Strony internetowej (w tym także oprogramowania używanego do wykonania Strony internetowej oraz wszelkich treści dostępnych w ramach Strony internetowej). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony internetowej lub wady Strony internetowej powstałe z przyczyn od niego niezależnych ani za ich konsekwencje, w szczególności, ale nie tylko, wady techniczne w sieci Internet, odcięcie, przestój techniczny lub przerwy wynikłe z jakichkolwiek przyczyn, szkodliwe programy lub aplikacje umieszczone przez osoby trzecie.

10.2. Niedozwolone jest korzystanie z systemu lub rozwiązań, które mają na celu, umożliwiają, bądź prowadzą do wykorzystania Strony internetowej w sposób, który nie został wyraźnie dozwolony w niniejszym Regulaminie lub do zatrzymania pracy serwerów służących do wykonania Strony internetowej, bądź w inny sposób zagrażają zgodne z przeznaczeniem funkcjonowaniu Strony internetowej.

10.3. Strona internetowa oraz dostępne na niej treści są objęte ochroną prawa autorskiego lub praw własności przemysłowej. Całość praw autorskich do treści zawartych na Stronie internetowej i prawa służące ochronie twórcy bazy danych przysługują Usługodawcy bądź Uprawnionemu bądź innym wspołpracującym z Usługodawcą podmiotom. Kupujący może wykorzystywać Treści cyfrowe zawarte na Stronie internetowej wyłącznie w następujący sposób: czytanie i wyświetlanie na monitorze związane ze zgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniem Strony internetowej oraz niezbędne w tym celu tymczasowe powielanie i utrwalanie na twardym dysku w zakresie niekomercyjnego użytku osobistego oraz drukowanie. Ponad ww. sposobami, wykorzystanie Treści cyfrowej nie jest dopuszczalne w żadnej innej formie bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Usługodawcy.

10.4. Jeżeli jakakolwiek osoba zamierza umieścić na swojej stronie internetowej link (hiperłącze) prowadzący do Strony internetowej lub jej dowolnego elementu, jeżeli nie uzgodniono inaczej może to uczynić w poniższy sposób:

„Logo BookNWalk i bezpośrednio za nim ukryty link www.bookandwalk.pl

10.5. Pobranie treści Strony internetowej w sposób inny niż powyższy lub w odmiennym zakresie narusza prawa autorskie, Usługodawca w każdym przypadku niezwłocznie podejmie kroki prawne w celu zaniechania naruszenia prawa.

10.6. Ze Strony internetowej można korzystać wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa, z zachowaniem praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy, przestrzegając niniejszego Regulaminu.  Jeżeli Odwiedzający korzysta ze Strony internetowej z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, bądź w inny sposób dopuszczając się nadużycia, Usługodawca ma prawo podjąć niezbędne kroki prawne celem pociągniecia do odpowiedzialności takiej osoby.  Takie środki mogą zostać podjęte również w przypadku nieuprawnionego użycia danych osobowych innych osób.

10.7. Na Stronie internetowej umieszczone są także linki do stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie. W razie powzięcia przez Usługodawcę wiadomości, że strona, do której umieścił on link, bądź sam link, narusza prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, Usługodawca niezwłocznie usunie link ze Strony internetowej. Poza powyższym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za linki, z których korzysta oraz za treść stron internetowych, do których ww. linki prowadzą, oraz nie moderuje ich treści.

10.8. Usługa „Ocena” jest oparta o wyrażanie  opinii przez Kupujących i nie odzwierciedla opinii Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub naruszenia prawa wynikające z powstałego pozycjonowania (klasyfikacji), z tym, że zastrzega sobie prawo do usunięcia danej opinii bez ostrzeżenia.

10.9. Za korzystanie ze Strony internetowej odpowiedzialność ponosi wyłącznie dana osoba. Usługodawca wyłącza wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz naruszenia prawa i ich konsekwencje, spowodowane przez Kupujących, Odwiedzających lub Uprawnionych, bądź powstałe w inny sposób w związku z ich zachowaniem.

10.10. Jeżeli w konsekwencji zachowania Kupujących, Odwiedzających lub Uprawnionych, bądź w związku z ich zachowaniem osoba trzecia, organ administracji lub sąd wysuwa roszczenia wobec Usługodawcy, bądź wszczyna postępowanie, Usługodawca może usunąć takich użytkowników, a ponadto ww. osoby są zobowiązane podjąć wszelkie kroki żądane przez Usługodawcę i naprawić wszelkie szkody, straty finansowe i zwrócić koszty, które Usługodawca poniósł z powodu ich niezgodnego z prawem zachowania lub w związku z nim.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Usługodawca zastrzega prawo do zmodyfikowania lub usnięcia jakichkolwiek elementów Strony internetowej bez uprzedniego ostrzeżenia, do zmiany ich wyglądu, treści lub funkcjonowania, do umieszczenia na nich reklamy, ogłoszenia dotyczącego własnych usług lub jakiejkolwiek innej treści. Treści oznaczone na Stronie internetowej znakiem (x) stanowią reklamy. 

11.2. Strony Umowy są zobowiązane zachować w poufności dane uzyskane przez nich w trakcie obowiązywania Umowy jako stanowiące tajemnicę handlową. Strony ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikłe z ujawnienia niniejszych danych osobom nieupoważnionym.

11.3. Strony podejmą starania, aby spory wynikłe na tle stosowania Umowy rozwiązać drogą polubowną.

11.4. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od [....]2015 r. do odwołania, bądź do wejścia w życie zmian. Usługodawca zapewnia możliwość zapoznania się z postanowieniami Regulaminu w taki sposób, że w Umowach odwołuje się do nich z podaniem dokładnej ścieżki dostępu i przesyła Regulamin w formie e-mail na adres drugiej Strony Umowy podany w czasie rejestracji. Aktualnie obowiązująca treść Regulaminu jest publikowana na stronie internetowej www.bookandwalk.pl.

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od Umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą lub e-mailem w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy)

Adresat: Book and Walk Kft., HU-1092 Budapest, Ráday u. 27., 1 .em. 8,

Adres poczty elektronicznej: info@bookandwalk.pl

Ja / My [*] niniejszym informuję / informujemy [*] o odstąpieniu od umowy sprzedaży

następującej rzeczy: [...]

data zawarcia umowy: [...]

data odbiory rzeczy: [...]

imię i nazwisko konsumenta/ów: [...]

adres konsumenta: [...]

podpis konsumenta, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej: [...]

data: [...]

* niepotrzebne skreślić